Alle sanctiebedragen

Alle sanctiebedragen

Hieronder vind u een overzicht van sancties die een BOA uit mag schrijven. 

De genoemde sancties zijn exclusief € 7,- euro administratiekosten

Openbare dronkenschap

D510in het openbaar in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren of een anders veiligheid bedreigen€ 90,-

Valse naam / identificatieplicht

D515een valse naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, GBA-adres of woon of verblijfplaats opgeven€ 370,-
D517niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden€ *,-

Zonder vervoerbewijs

E100azonder geldig vervoerbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer€ *,-

Identificeren bij zwartrijden

E101als reiziger, die de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, zonder geldig vervoerbewijs van het openbaar vervoer gebruik maken en niet op eerste vordering een aangewezen identificatiebewijs ter inzage verstrekken€ *,-
E102handelen in strijd met een ontzegging om het openbaar vervoer te gebruiken€ *,-

De orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door

E120a– de bediening en het gebruik van voorzieningen te verhinderen of belemmeren€ 230,-
E120b– de bediening en het gebruik van een vervoermiddel te verhinderen of belemmeren€ 230,-
E120c– de taakuitoefening van het personeel te verhinderen of belemmeren€ 230,-
E121a– voorzieningen te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn€ 90,-
E121b– voorzieningen te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze€ 90,-
E121c– misbruik te maken van voorzieningen€ 90,-
E122a– een vervoermiddel te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar is€ 90,-
E122b– een vervoermiddel te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze€ 90,-
E123– voorwerpen of stoffen uit een vervoermiddel te werpen€ 90,-
E124a– zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden€ 90,-
E124b– zich onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden€ 90,-
E124a– te roken in een vervoermiddel (gedeelte) waar dit niet is toegestaan€ 90,-
E125b– te roken in een station (gedeelte) waar dit niet is toegestaan€ 90,-
E126– zich te bevinden op een gedeelte van een station of halte terwijl deze gesloten, niet toegankelijk is€ 90,-
E127– zich te begeven op een gedeelte van een station of halte langs een niet daarvoor bestemde weg€ 90,-
E128niet opvolgen van de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang, die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt€ 90,-
E129a– zodanig geluid voort te brengen dat anderen daarvan hinder ondervinden€ 140,-
E129b– het uitoefenen van een beroep/bedrijf/aanbieden van diensten€ 140,-
E129c– het tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame, propaganda€ 90,-
E129d– het verspreiden van drukwerken (uitsluitend handelsreclame)€ 90,-
E129e– te bedelen of houden van inzamelingen€ *,-
E129f– hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging te veroorzaken of te kunnen veroorzaken door dieren/stoffen/voorwerpen in een vervoermiddel mee te nemen€ 90,-
E129g– het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging€ 90,-

Zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg bevinden of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen

E144 op de spoorweg een voorwerp neerleggen dat het verkeer belemmeren kan € *,-
E145 op of langs de spoorweg rijden of lopen € 140,-
E146 dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen € 140,-
E147 ingrijpen in de bediening of werking van installaties van de hoofdspoorweg-infrastructuur € *,-
E148 de hoofdspoorweg-infrastructuur of delen daarvan beschadigen, vernielen, verwijderen, afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen € *,-
E149 zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg bevinden of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen € 140,-
E150 enige handeling op of nabij de hoofdspoorweg verrichten waardoor het beheer van de hoofdspoorweg-infrastructuur kan worden gehinderd of belemmerd € *,-
E162a ingrijpen in de bediening of werking van spoorweginstallaties € *,-
E162b de spoorweg en de daartoe behorende terreinen, werken en inrichtingen beschadigen of door het storten van vuil of deponeren van afval verontreinigen € *,-

De weg niet reinigen na verontreiniging bij laden, lossen, vervoer of andere werkzaamheden

F185 natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen € 140,-

Overweglichten

R608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht (Auto’s & motorvoertuigen) € 230,
R608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht (bromfietsers & snorfietsers) € 230,-
R608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht (fietsers & scootmobielen) € 160,-
R608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht (voetganger)
€ 90,-

Wetboek van Strafrecht

A141Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.€ *,-
A350Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.€ *,-

Overig

Misbruik maken van de handgreep nooduitstapvenster in de trein € 688,-
Misbruik maken van de noodknop op stations € 150,-
Trekken aan de noodrem wanneer er geen sprake is van gevaar € 122,-